Privacybeleid

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Carya Group CVBA (KBO-nummer BE 0881.916.476), met maatschappelijke zetel te Schoonmansveld 48, 2870 Puurs (hierna: “Verantwoordelijke”, “Wij” of “Carya Group”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw privacy beschermd wordt.

Artikel 1 – Persoonsgegevens

1.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen, profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, telefoonnummer, logingegevens, contactgegevens en persoonsgegevens.

1.2. Carya Group kan gegevens van u (Persoonsgegevens of andere gegevens) op verschillende manieren verzamelen:
a. tijdens uw registratie of gebruik van de Website;
b. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
c. door, in opvolging van contacten die u met Carya Group via deze site hebt gelegd, om nadere informatie te vragen; of
d. tijdens telefonische- of face-to-face gesprekken;

Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 6.

Artikel 2 – Doeleinden van de verwerking

2.1. Algemene doeleinden:
Carya Group verwerkt persoonsgegevens voor onderstaande bedrijfsdoeleinden:
– het beheer van uw account op deze website;
– het verzorgen en verbeteren van deze website;
– het voortdurend verbeteren van de dienstverlening MyGuest en Garya Group;
– het adequaat beantwoorden van uw vragen met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
De doeleinden van de verwerking via cookies worden besproken in artikel 6 van deze Privacy Policy.
U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

2.2. Direct marketing:
Uw persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing (nieuwsbrieven, acties en promoties…), mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).
De door u gegeven toestemming kan op elk moment, zonder motivering, ingetrokken worden zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door een schrijven te richten aan Carya Group, afdeling Privacy, Schoonmansveld 48 te 2870 Puurs.

2.3. Doorgifte aan derden:
Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

2.3. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Carya Group uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Carya Group zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 3 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking (zieArtikel 2 Doeleinden van de verwerking). De verwerking gebeurt ook enkel tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

Artikel 4 – Uw rechten

4.1. Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

4.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Carya Group. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

4.3. Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

4.4. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

4.5. Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar gdpr@caryagroup.eu, of per post naar Carya Group, Afdeling Privacy, Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, telkenmale mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

4.6. Meer info:
Indien u meer info wenst over uw privacyrechten en de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen, kunt u steeds contact opnemen met de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Artikel 5 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

5.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

5.2. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.